Aktiviteter

Formandsskifte: velkommen til Rie Hammer

Ved den nylige generalforsamling blev næstformand Rie Hammer valgt som formand, som omtalt på Kulturmonitor her.

Rie-Hammer

Tre forslag til styrkelse af kunst og kultur i medierne

Februar 2021 fik Forenede Kritikere foretræde for Kulturudvalget, præsenterede vores medieudspil og blev vel modtaget. Medieudspillet (PDF af ni sider) kan læses her: Tre forslag til styrkelse af kunst og kultur i medierne_20210226.

Faglig kritik som medborgerskabskritik

“Den faglige smagsdom kan eller skal altså virke forstyrrende, så andre borgere offentligt kan respondere og deltage i debatten om kunsten og dermed samfundet.” Se Mette Garfields artikel for Bastard hvor der blandt andet står:

“Gentænkningen af samfundet i lyset af corona-krisens mulighedsrum kalder således nu på nichekunstmedierne og kalder muligvis på en tredje kritikerposition. En kritiker, som snarere i en flydende subjektivitet fremfor et subjektivt geni engagerer læsere til at medreflektere i et fællesskab. Med begrebet criticality, defineret af professor, teoretiker og kurator Irit Rogoff er idealet for en kritiker ikke blot at være kuraterende, beskrivende og engagerende, men også at forsøge sammen med kunsten og læserne at medtænke og opdyrke nye muligheder og potentialer.”

Det handler om den faglige smagsdom, som er reflekterende, æstetisk og kritisk. Altså alt andet end synsninger. Det handler om dannelse gennem debat. For når vi taler om kunst, taler vi også om samfund. Mere her.

Et demokratisk problem

“Det er et demokratisk problem, hvis vi mister det fælles sprog for, hvordan vi taler om kunst. Så derfor kan man godt være bekymret, når kritikken bliver usynlig: Enten for, at den bliver umulig at finde for et bredere publikum eller for, at den lukker sig om sig selv “. Bestyrelsesmedlem Kamilla Löfström i interview for det nordiske kunsttidsskrift, Kunstkritikk, om Forenede Kritikeres kortlægning af, hvor kunstkritikken rykker hen, når den forsvinder fra dagbladene. Kortlægningen er en indledende undersøgelse finansieret af Statens Kunstfond. Læs hele indlægget her.

Kulturen er vigtig. Glem ikke os, der formidler den!

Det har ikke skortet på tilkendegivelser i de sidste par uger om, at vi netop nu skal dyrke kulturen.

Der har næppe været en avis med respekt for sig selv, der ikke har trykt en leder om kulturens samfundsrelevans og krav på at blive taget alvorligt af vores politikere.

Forenede Kritikere samstemmer i det medieaktørerne enslydende budskab: Kunst og kultur er alt andet end kirsebær og flødeskum på toppen af lagkagen.

Vi er glade for, at et flertal i Folketinget er blevet enige om en hjælpepakke til den danske mediebranche, så der forhåbentlig kan undgås flere fyringer end dem, vi allerede har set.

Og vi håber i særdeleshed, at der nu ikke, i ly af natten, skæres på kulturdækningen og kulturkritikken, men at medierne tværtimod ser, at en oprustning faktisk er vejen frem.

Kulturkritikken varetages i langt overvejende grad af freelancere, en løst tilknyttet medarbejdergruppe, der som regel sidder yderst på grenen, når der skal beskæres i økonomiske krisetider. Det bekymrer Forenede kritikere.

Selvom vi ikke kan gå på en fysisk kunstudstilling eller sidde i biografen og teatret med vores kolleger, før vi anmelder, så er der stadig meget for os at gøre. Kulturbranchen har nemlig vist sig mere end snarrådig og har grebet krisens udfordringer smukt. Det ligger i branchens DNA, at den er omstillingsparat og kreativ, og derfor undrer det os ikke, at der nu kan opleves mobiltelefonteater, virtuelle kunstomvisninger og udendørskoncerter, eller at Corona-litteratur allerede tegner til at blive en ny genre.

Alt dette nye skal først opdages og videreformidles, herefter skal det debatteres, sættes i kontekst, beskrives og perspektiveres, så oplevelserne kan udvides og evalueres. Der er ingen, der er bedre til den opgave end professionelle formidlere og kritikere.

Det er netop formidlingen og kritikken, der er med til at kvalificere kunst og kultur som alt andet end flødeskum.

Lad ikke samtalen om kulturen forstumme. Støt den professionelle og fagstærke kulturkritik.

Med venlig hilsen

Forenede Kritikere
Den 7. april 2020

Kunst er andet end kultur

“Aktuelt fortolker public service-medierne (med rette) lovteksten sådan, at kultur er sport, nyt om kendte, horoskoper, foromtaler af tv-programmer og lister over kirkearrangementer.  Sport, nyt om kendte, horoskoper, foromtaler af tv-programmer og lister over kirkearrangementer er unægtelig kultur. Men det er ikke kunst. Kunst er billedkunst, herunder arkitektur og design, samt film og beslægtede udtryk, litteratur, musik og alle genrer indenfor scenekunst. Det ville være en drøm at vågne op til public service-medier, som faktisk forholdt sig til billedkunst, herunder arkitektur og design, samt film og beslægtede udtryk, litteratur, musik og alle genrer indenfor scenekunst. Det ville være vidunderligt, hvis der blev formidlet kunst via gratismedier som husstandsomdelte lokalaviser og de medier, der udkommer dagligt og er tilgængelige fra tog- og busstationer. Og det ville være særligt vidunderligt, hvis der ikke blot var formidling af kunst men kritisk stillingtagen. For der er forskel på formidling og kritik.” Se hele bestyrelsens indlæg her.

Fylder specialmedier i offentligheden?

Vi er storforbrugere af kultur, som en undersøgelse fra Mandag Morgen (2019) viser, fordi kultur “fremmer den offentlige debat” og “giver større indsigt i samfundet og os selv” som rapporten konkluderer her. Men “… den landsdækkende presse følger ikke trop. Kulturpolitisk og samfundsrelevant indhold nedskaleres i stadigt stigende grad” som næstformand i Forenede Kritikere, Rie Hammer, skriver på ISCENE den 19. december 2019. Kulturkritikken udfolder sig i specialmedier. Fint nok. “Spørgsmålet er bare, om de, som medielandskabet ser ud nu, har muskler nok til at løfte samtalen ud i den brede offentlighed, hvor den kan sætte spor og ruske op i samfundet.” Læs hele indlægget her.

Gode tekster udvider horisonten

Debatten fortsætter på Kulturmonitor “… selvom det også er givtigt og vigtigt med et mere bredt og demokratisk medielandskab af blogs, influencers og sociale platforme, så har det stadigvæk en kæmpe stor værdi, at en uvildig fagperson som kunstkritikeren skriver om kunsten. Særligt også fordi sociale platforme, influencers og bloggere i større grad drives af kommercielt indhold betalt af institutioner selv.” Udtaler kommunikationsansvarlig på Kunsthal Charlottenborg, Jeannie Møller Haltrup, den 17. december 2019. Museumsdirektør Poul Erik Tøjner supplerer: “Louisiana, landets øvrige kunstmuseer, kunstnerne og publikum har en naturlig interesse i, at dygtige kritikere kommer til orde i de danske medier. Det er åbenlyst vigtigt, at der er en kvalificeret kritisk vurdering af og debat omkring udstillingerne og aktiviteterne – ligesom gode tekster om billeder i det hele taget udvider horisonten og skærper vores sans, hvilket er nødvendigt i det bombardement af visualitet, som vi færdes i, overalt.” Hele artiklen her.

Kulturen i nichen

“Dagbladene nedprioriterer kulturkritikken, mens et stigende antal nichemedier byder den velkommen. Sådan lyder den overordnede konklusion, som Forenede Kritikere står tilbage medefter at foreningen netop har kortlagt kulturkritikkens position i de danske medier.” (Rasmus Faber Lundberg på Kulturmonitor januar 2020 her).

Kunsten taber når kritikken flytter

Alle taber når kritikken sjuftes. Det er ikke godt nok, at kritikken flytter ud på specialmedier. Mon de større statsstøtttede medier (igen) er modne til at turde fokus på kunsten og det, kunsten taler om? Debat på Kulturmonitor med indspark fra Forenede Kritikere her.

De bedste kritikere er rede til at vende pistolen mod egen tinding

“Kritikken hører hjemme i avisen og andre steder, fordi det er en måde at indlede en samtale på. Uden den ville der ikke være nogen offentlig diskussion om musik og de andre kunstarter.” (…) “Hvis kritikken og samtalen om kunst forsvandt i medierne, ville kunsten ikke eksistere i det offentlige rum, og når den ikke eksisterer dér, kan det være let for politikere at mene, at den så heller ikke skal subsidieres.” (…) “En kritiker må kunne lade sig henrykke, bjergtage og forføre af den fascination og kraft, som udgår fra et andet menneskes erfaringer, tanker og drømme artikuleret i værkets formsprog.” (…) “De bedste kritikere er rede til at vende pistolen mod egen tinding, de er beredt til at prøve kræfter med de krav, som kunstnere altid har hængende over sig: At stille spørgsmål, at bekæmpe vanens magt, at holde dommedag over sig selv.” Således Anders Beyers velargumenterede debatindlæg i Dagbladet Politiken den 21. november 2019. Læs det her. (Illustration Mette Dreyer JP/Politiken).

Forenede Kritikere kortlægger kunstkritikken

Hurra for Statens Kunstfond, som støtter en kortlægning af, hvor kritikken er rykket hen og hurra for Kamilla Löfström, som har taget initiativet på vegne af Forenede Kritikere og leder undersøgelsen og analysen af kunstkritik i det fragmenterede mediebillede. Resultater forventes offentliggjort i første kvartal 2020.

Velkommen til næstformand Rie Hammer

Med virkning fra 1. november 2019 overtager Rie Hammer posten som næstformand efter Jakob Steen Olsen, der helliger sig arbejdet som teateranmelder og skribent ved Berlingske samt arbejdet som faglitterær forfatter. Hammer er til daglig chefrdaktør for ISCENE. Her vinker hun farvel efter et gensidigt inspirerende kaffemøde hos formanden for Forenede Kritikere.

Forenede Kritikere debatterer kulturpolitik på Kulturmonitor med socialdemokraterne

Rugbrød eller flødeskum? Begge dele! Kunst og kultur er både fiberholdigt og svært fordøjeligt, sødt og fornøjeligt. Det er både noget, vi gør noget med – forbruger, fortærer – og noget vi er og har i os, hvad enten vi er bevidste om det eller ej. Det, som vi ikke må glemme, er samtalen. Kritikerne kan skabe historiebevidsthed og sammenhænge i vores kultur. Brede det empatiske spektrum ud i mødet med andre former for kunst og kultur. Vi kan pege på at følelserne, tankerne, bekymringerne, lysterne er de samme i Thyborøn og Tanger og i 1920’ernes Mississippi-deltaets blues og i nutidens danske ghettorap. Læs Forenede Kritikeres kommentar til S-politikeres kulturpolitiske udspil her.

From Ivory Tower to Twitter

Forenede Kritikere var med, da  forskere fra projektet From Ivory Tower to Twitter: Rethinking the Cultural Critic in Contemporary Media Culture præsenterede hovedresultater fra deres forskning til seminar om kulturjournalistik og kulturkritik i den digitale mediekultur på KUA den 26. april 2019. Forskerne – henholdsvis Nete Nørgaard Kristensen,Unni From, Steffen Moestrup, Troels Østergaard, Erik Svendsen, Helle Kannik Haastrup, Aske Kammer og Louise Yung Nielsen – blev suppleret af Ditte Giese fra Heartbeats, Birgitte Rahbek fra Kulturmonitor, Torben Sangild fra Zetland, Mette Davidsen-Nielsen fra Politiken og Steffen Moestrup fra Jyllands-Posten. Spændende dag!  Vi fik talt om kulturjournalistikkens og -kritikkens tilstand med fokus på nye måder at inddrage brugerne, skabe nye indholdsformater, spejle en mere mangfoldig kultur og mangfoldige kulturelle stemmer og være medproducerende og genfortolkende af kulturens udtryksformer. 

Tillykke til Anna og velkommen til Ralf

Anna Ullman er gået på barsel og Ralf Christensen overtager hendes plads i bestyrelsen for Forenede Kritikere som repræsentant for musikanmelderne. Christensen skriver for Dagbladet Information om musik og nogle gange også om film.

Bestyrelsen mødes

Der foregår meget mellem møderne, men det er også godt at mødes i virkeligheden — og når man ikke har et sekretariat må bestyrelsen mødes privat om et spisebord. Det går fint!


Opsang fra udlandet

“Getting things wrong over a long period of time is part of the job” som The Guardians stjerneanmelder Adrian Searle sagde da han gæstede København den 9. november 2018. “You’ve got to be curious! If I couldn’t be curious and stay fresh I’d stop tomorrow” (…) “we need a multiplicity of voices” (…) Således nogle af pointerne fra den inspirerende masterclass sponsoreret af Ny Carlsbergfondet og hostet af JP/Politiken. Forenede Kritikere var stærkt repræsenteret, her formanden efter arrangementet.

LR efter AS


Forsvar for kritikerintegritet (fortsat)

Spørgsmålet som det er pinligt at stille og pinligt at besvare? Bestyrelsesmedlem i Forenede Kritikere, film- og tvanmelder Nanna Frank Rasmussen nuancerer den verserende debat om forsøg på kritikermanipulation. Hør indslaget på Radio24syv fra den 9. oktober 2018 her.


Forsvar for kritikerintegritet

Bestyrelsesmedlem i Forenede Kritikere, tv- og filmanmelder Nanna Frank Rasmussen, udtaler sig den 7. oktober 2018 til Berlingske om TV2’s mildest talt uheldige forsøg på at manipulere anmeldere i forbindelse med lancering af en programserie. Mere her.

Ordførermøde på Christiansborg

Forenede Kritikere møder Marianne Jelved (RV), nyudnævnt medie- og kulturordfører, for en drøftelse af mulige politiske tiltag for kunstkritikkens fremme.


Publicistiske idealer

Forenede Kritikere er repræsenteret på Praudas Festival for nye medier på Bremen Teater 27.-28. september 2018 hvor bestyrelsesformand Line Rosenvinge var ordstyrer for en debat om små mediers publicistiske idealer og økonomiske vilkår som erfaret af redaktør Kristoffer Granov fra ATLAS Magasin og redaktør Alexander Meinertz fra POV International. Øvrige oplæg og diskussioner ved blandt andre Føljeton, Google/ Brenda Salinas, ICORN/PEN-fribytegner Khalid Albaih,Trint/ Jeffrey Kofman, film- og mediekollektivet Other Story/ Madeleine Kate McGowan, Heartbeats/ Le Gammeltoft, MUST, Not All Mails/ Astrid Maria Bigoni, Teknologiens Mediehus/ Ingeniøren, ungdomsmediet Koncentrat, Livemagasinet Aarhus, Really Good Emails/ Mike Nelson og Zetland.


Tillykke til Michael og hurra for Anna

Michael Charles Gaunt har — efter seks år som musikanmelder, kulturjournalist og redaktør ved Berlingske — skiftet til DR for at arbejde som radiovært på P3. For at levere maks energi i sit jobskifte er han trådt ud af Forenede Kritikeres bestyrelse og Anna Ullman er pr. 1. august 2018 trådt til som ny repræsentant fra Foreningen af Danske Musikkritikere. Ullman er kulturjournalist og anmelder ved blandt andet Weekendavisen og Dagbladet Information.

Dialog med forligspartier

Forhandlingerne om en omkalfatring af mediestøtten fylder meget i sommeren 2018.


Formanden på Altinget om medieudspillet

“Nej tak til to nye kulturkanaler, kulturen skal ikke i reservat, i øvrigt er det ikke kulturen der mangler i mediebilledet men kunsten”, skriver formand for Forenede Kritikere, Line Rosenvinge på Altinget den 9. maj 2018 som respons til kulturministerens medieudspil. Læs indlægget her.


Forenede Kritikere samarbejder med Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP), der er et samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og en række statslige institutioner, vil via Slots- og Kulturstyrelsen samarbejde om masterclasses i efteråret 2019 og 2020, hvor det Kongelige Bibliotek samtidig har åbne foredrag med fokus på dannelse. Forenede Kritikere deltager i planlægningen.


Støtte til kommende kritikere

Forenede Kritikeres formand, Line Rosenvinge, giver oplæg om branchevilkår til kursisterne i Politikens Kunstkritikerskole. “Den faglige kunstkritik har lange og stolte traditioner, men den skal også udvikle sig, ligesom nye talenter skal have mulighed for at komme til orde og afprøve nye tilgange til form og indhold”, som Politikens kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen udtaler som motivation for det nye initiativ med Kunstkritikerskole. Mere her.


Hvad vi taler om, når vi taler om kunsten

“En god, velskrevet faglig anmeldelse er den bedste måde at advokere for kunsten på”. Reportage fra Visionssalon den 22. marts 2018 om kunstkritik ved Bikubenfonden. I panelet sad Forenede Kritikeres formand Line Rosenvinge sammen med Lasse Marker, Mikkel Carl, Sophie Diesselhorst, Steven Zultanski og moderator Nete Nørgaard Kristensen. Læs reportagen fra Kunsten.nu her.


Forenede Kritikere indgår i Europæisk netværk

På invitation fra nordiske kolleger kommer Forenede Kritikere med i netværket ARTECC (Art & Technology for Inclusive Critical Cultures), et initiativ fra Amsterdam University, som søger EU-midler til udveksling og vidensdeling for kritikere i Europa. Norske Kritikerlaget og svenske Kritiklabbet er også del af netværket. Mere her.

Næstformanden i Mennesker og medier

P1 beder Jakob Steen Olsen kommentere Geist, det nye kulturprogram på DR1, som han kalder “pænt uden at være prangende” og “et hyggeligt portrætprogram”. Han taler om at savne tv-programmer, som på daglig basis fanger den kulturelle dagsorden og præsenterer kunst og kultur som noget, det betyder noget. Mere rugbrød og mindre flødeskum. Hør indslaget her (minuttal 36:50-49:20).

Omtale i Information

Dagbladet Information spørger den 13. januar 2018 om hvilken betydning Forenede Kritikere kommer til at få og svaret lyder, at foreningen tror og håber at de politiske beslutningstagere, som sætter rammerne, og de styrelser og udvalg, som handler og prioriterer inden for disse rammer, vil lytte. Læs hele artiklen her.

Hørt i studiet hos P1

“Jeg anerkender fuldt ud kritikernes faglighed”. Tak for ordene, Britt Bager, kultur- og medieordfører for Venstre, og tak for at møde Forenede Kritikere i livestudiet for P1 Eftermiddag den 12. januar 2018. Din anerkendelse er et godt udgangspunkt for den videre samtale. Hør indslaget her.


Omtale i Berlingske

»Samtalen om kunst og kultur bliver først rigtig interessant, når vi kan se, at eksperterne kan tale i forskellige retninger, og at selv fagkundskaben kan være uenig.« (…) »Vi synes, at det er vigtigt, at man lytter til eksperter, når vi skriver og taler om kunst og kultur. For vi har brug for erfaringsbaseret kritik. Hvis samtalen begynder med faglighed, hæver vi barren. Det fortjener kunsten.«  Det er ganske vist, der har stået i avisen. Mere her.

Picture1

Mødet med ministeren

Selfie fra Kulturministeriets mødelokale den 10. januar med fire af de seks bestyrelsesmedlemmer. Fra venstre Line Rosenvinge, Nanna Frank Rasmussen, Jakob Steen Olsen og Michael Charles Gaunt. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer er Henrik Friis og Kamilla Löfström. Så glade så vi ud! Fordi kulturminister Mette Bock ved mødet gav udtryk for, at hun deler vore bekymring om kvalitetstab og er interesseret i at bevare den uvildige kritik. Vi talte om, at erfaringsbaseret kunstkritik og kulturformidling bidrager til den almene dannelse og demokratiske debat. Derfor er det nødvendigt med professionalisme og uvildighed, tilgængelighed og flere stemmer.

Logo ved Thomas Dausell

Billedkunstner Thomas Dausell udformer foreningens logo, en håndtegnet blæktegning. Han har brugt cirklen og det lidt krøllede som udtryk for, at det er en forsamling, en forening af foreninger. Det er abstrakt, men har krop, ligesom også kritikken skal være tydelig, men kan gå i alle retninger. Om man alligevel skulle insistere på at det forestiller noget, så må det være et øje. Et vagtsomt og vågent øje. Fordi al kritik og formidling begynder med iagttagelse og tilegnelse.

logo

Foreningen stiftes

Repræsentanter fra kritikerforeningerne mødes første gang december 2017 og i løbet af de kommende uger dannes paraplyorganisationen. Onsdag den 3. januar 2018 er vedtægterne på plads og Forenede Kritikere formelt stiftet.

cropped-201801-003.jpg

Advertisement